Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Sądy i inne organy bułgarskie mają jurysdykcję międzynarodową w przypadku, gdy powód lub podmiot skarżący jest obywatelem Bułgarii lub osobą prawną zarejestrowaną w Bułgarii (art. 4 ust. 1 pkt 2 kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Wniosek o stwierdzenie wykonalności decyzji sądowej lub innego postanowienia wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej należy składać do sądu okręgowego (okryżen syd) (art. 623 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Środek zaskarżenia przeciwko stwierdzeniu wykonalności wnosi się do sądu apelacyjnego w Sofii (art. 623 lit. b), zdanie pierwsze, kodeksu postępowania cywilnego).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej bułgarski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Możliwe jest wniesienie środka zaskarżenia od orzeczenia sądu apelacyjnego w Sofii do Najwyższego Sądu Kasacyjnego (art. 623 ust. 6, zdanie drugie, kodeksu postępowania cywilnego).

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.