Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Czechy

Autor treści:
Czechy

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- w Republice Czeskiej: § 86 ustawy nr 99/1963 – kodeks postępowania cywilnego (občanský soudní řád) – ze zmianami.

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- w Republice Czeskiej, sądy rejonowe (okresní soudy).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- w Republice Czeskiej, sądy rejonowe (okresní soudy).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- w Republice Czeskiej, skarga kasacyjna (dovolání), skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia (žaloba pro zmatečnost) oraz skarga o wznowienie postępowania (žaloba na obnovu řízení).

Ostatnia aktualizacja: 03/06/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.