Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Dania

Autor treści:
Dania

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

w Danii: art. 246 ust. 2 i 3 ustawy o wymiarze sprawiedliwości (lov om rettens pleje).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

w Danii – "byret".

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

w Danii – "landsret".

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

w Danii – środek zaskarżenia do "Højesteret" za zgodą "Procesbevillingsnævnet".

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.