Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Francja

Autor treści:
Francja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Francja

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- w Francji: art. 14 i 15 Kodeksu cywilnego (Code civil).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

– we Francji:

a) dyrektor sekretariatu sądu powszechnego (directeur de greffe du tribunal judiciaire)

b) przewodniczący izby notarialnej (président de la chambre des notaires) lub, w przypadku jego nieobecności albo w przypadku wystąpienia przeszkód, jego zastępca wyznaczony spośród członków izby, jeżeli wniosek dotyczy stwierdzenia wykonalności aktu notarialnego.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

– we Francji:

a) sąd apelacyjny (cour d’appel) w przypadku orzeczeń zatwierdzających wniosek

b) przewodniczący sądu powszechnego (président du tribunal judiciaire) w przypadku orzeczeń odrzucających wniosek.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- w Francji, skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.