Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niemcy

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- w Niemczech: art. 23 Kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- w Niemczech:

a) przewodniczący składu sędziowskiego izby Landgericht

b) notariusz (Notar) w procedurze dotyczącej deklaracji stwierdzającej wykonalność dokumentu.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- w Republice Federalnej Niemiec, Oberlandesgericht.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- w Niemczech, Rechtsbeschwerde.

Ostatnia aktualizacja: 21/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.