Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Grecja

Autor treści:
Grecja

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

w Grecji: art. 40 Kodeksu postępowania cywilnego (Κώδιкαс Πоλιτιкής Διкоυоμίας).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

w Grecji, Movoμελές Πρωτоδιкείо.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

w Grecji, Eφετείо.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

w Grecji, skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.