Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Węgry

Autor treści:
Węgry

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Na Węgrzech: art. 57 rozporządzenia z mocą ustawy nr 13 z 1979 r. o międzynarodowym prawie prywatnym (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

Na Węgrzech: sąd rejonowy działający przy siedzibie właściwego sądu okręgowego (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) oraz, w Budapeszcie, Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

Na Węgrzech: sądy okręgowe (törvényszék) oraz, w Budapeszcie, Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

Na Węgrzech: skarga kasacyjna (felülvizsgálati kérelem).

Ostatnia aktualizacja: 13/04/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.