Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- Na Malcie: art. 742, 743 i 744 kodeksu organizacji i postępowania cywilnego – rozdział 12 – oraz art. 549 kodeksu handlowego – rozdział 13.

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- Na Malcie - Pierwsza Izba Sądu Cywilnego (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) lub Sąd Pokoju dla Gozo rozstrzygający sprawy w wyższej instancji (Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) lub w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych –sekretarz sądu (Reġistratur tal-Qorti) na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości (Ministru responsabbli għall-Ġustizzja).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- Sąd Apelacyjny na podstawie przepisów przewidzianych dla postępowania apelacyjnego w kodeksie organizacji i postępowania cywilnego — rozdział 12

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- Na Malcie nie istnieje możliwość wniesienia innych środków zaskarżenia do innych sądów; w przypadku wyroków dotyczących świadczeń alimentacyjnych – Sąd Apelacyjny na podstawie przepisów przewidzianych dla postępowania w kodeksie organizacji i postępowania cywilnego — rozdział 12.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.