Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

W Portugalii mają zastosowanie następujące przepisy:

- art. 63 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil) w zakresie, w jakim przewiduje on jurysdykcję eksterytorialną sądów, na przykład w przypadku sądu właściwego dla siedziby oddziału, agencji, biura, delegacji lub przedstawicielstwa (znajdującego się na terytorium Portugalii), jeżeli złożono wniosek o doręczenie dokumentów do siedziby głównej oraz

- art. 10 kodeksu postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy (Código de Processo do Trabalho) w zakresie, w jakim przewiduje on jurysdykcję eksterytorialną sądów, na przykład w przypadku sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda w postępowaniu wynikającym z umowy o pracę, wszczętym przez pracownika przeciwko pracodawcy.

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

W Portugalii: sąd pierwszej instancji (Tribunal de Comarca).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

W Portugalii: Sąd Apelacyjny (Tribunal de Relação).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

W Portugalii: skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 07/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.