Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

W Portugalii mają zastosowanie następujące przepisy:

- art. 63 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil) w zakresie, w jakim przewiduje on jurysdykcję eksterytorialną sądów, na przykład w przypadku sądu właściwego dla siedziby oddziału, agencji, biura, delegacji lub przedstawicielstwa (znajdującego się na terytorium Portugalii), jeżeli złożono wniosek o doręczenie dokumentów do siedziby głównej oraz

- art. 10 kodeksu postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy (Código de Processo do Trabalho) w zakresie, w jakim przewiduje on jurysdykcję eksterytorialną sądów, na przykład w przypadku sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda w postępowaniu wynikającym z umowy o pracę, wszczętym przez pracownika przeciwko pracodawcy.

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

W Portugalii: sąd pierwszej instancji (Tribunal de Comarca).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

W Portugalii: Sąd Apelacyjny (Tribunal de Relação).

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

W Portugalii: skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.