Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie Bruksela I


*pole musi zostać wypełnione

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

Przepisy krajowe dotyczące jurysdykcji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 rozporządzenia: w Rumunii:

art. 1066–1082 w tytule I „Jurysdykcja krajowa rumuńskich sądów” księgi VII „Międzynarodowe postępowanie cywilne” ustawy nr 134/2010 o kodeksie postępowania cywilnego.

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

W Rumunii: sąd okręgowy (tribunal) (art. I/2 art. 1 ust. 1 nadzwyczajnego dekretu rządowego nr 119/2006 w sprawie środków niezbędnych do wdrożenia niektórych przepisów wspólnotowych od dnia przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej (O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană), zatwierdzonego i zmienionego ustawą nr 191/2007, z późniejszymi zmianami; (art. 95 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

W Rumunii – sąd apelacyjny (curtea de apel) (art. 96 ust. 2 ustawy nr 134/2010 wprowadzającej kodeks postępowania cywilnego)

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

Zwyczajny środek zaskarżenia (art. 97 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego)

Ostatnia aktualizacja: 14/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.