Spriedumi civillietās un komerclietās - regula "Brisele I"

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

I pielikums — Regulas 3. panta 2. punktā un 4. panta 2. punktā minētās jurisdikcijas normas

Luksemburgā: Civilkodeksa (Code civil) 14. un 15. pants.

II pielikums – Tiesas vai kompetentās iestādes, kam var iesniegt 39. pantā minēto prasības pieteikumu

Luksemburgā, prezidējošajam Tribunal d'arrondissement tiesnesim.

III pielikums – Tiesas, kurās var iesniegt 43. panta 2. punktā minēto pārsūdzību

Luksemburgā, Cour supérieure de Justice, kas darbojas kā apelācijas tiesa civillietās.

IV pielikums — Pārsūdzības, ko var iesniegt saskaņā ar 44. pantu

Luksemburgā, pārsūdzot kasācijas kārtībā.

Lapa atjaunināta: 24/04/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.