Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Spania

Conținut furnizat de
Spania

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Nepoužije se.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

ve Španělsku u Juzgado de Primera Instancia.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

ve Španělsku u Audiencia Provincial.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Španělsku, kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 07/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.