Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

Žiadne.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

– v Belgicku súd prvého stupňa (tribunal de première instance).

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

– v Belgicku:

a) pokiaľ ide o odvolanie podané žalovaným, tribunal de première instance alebo rechtbank van eerste aanleg, alebo erstinstanzliches Gericht;

b) v prípade odvolania podaného navrhovateľom: Cour d´appel alebo hof van beroep;

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

– v Belgicku kasačný opravný prostriedok (pourvoi en cassation).

Posledná aktualizácia: 28/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.