Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Bulharské súdy a iné orgány majú medzinárodnú právomoc, ak je žalobca alebo navrhovateľ bulharský štátny príslušník alebo právnická osoba so sídlom v Bulharskej republike (článok 4 ods. 1 a 2 zákonníka medzinárodného práva súkromného).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia alebo iného aktu vydaného v inom členskom štáte Európskej únie sa predkladá okresnému (окръжен) súdu (článok 623 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti je možné podať odvolanie na Odvolací súd v Sofii (článok 623 písm. b) prvá veta občianskeho súdneho poriadku.)

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Proti rozhodnutiu Odvolacieho súdu v Sofii je možné podať ďalšie odvolanie na Najvyšší kasačný súd (článok 623 ods. 6 druhá veta občianskeho súdneho poriadku.)

Posledná aktualizácia: 26/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.