Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

Článok 54 zákona o riešení kolízie zákonov s predpismi iných krajín v určitých vzťahoch (zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

Obecné súdy v občianskych veciach, Obecný občiansky súd v Záhrebe a obchodné súdy v obchodných veciach.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

Opravné prostriedky možno prostredníctvom príslušných súdov podať na príslušných okresných súdoch v občianskych veciach, zatiaľ čo opravné prostriedky v obchodných veciach sa podávajú na Najvyššom obchodnom súde Chorvátskej republiky prostredníctvom príslušných obchodných súdov.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

Odvolanie sa podáva na Najvyššom súde Chorvátskej republiky.

Posledná aktualizácia: 14/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.