Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

v Dánsku: článok 246 ods. 2 a 3 zákona o justícii (lov om rettens pleje).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

v Dánsku je to "byret".

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

V Dánsku je to odvolanie na "Højesteret" s povolením od "Procesbevillingsnævnet".

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

v Českej Republike‚ dovolání a žaloba pro zmatečnost.

Posledná aktualizácia: 09/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.