Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- vo Francúzsku: články 14 a 15 Občianskeho zákonníka (Code civil).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

– vo Francúzsku:

a) riaditeľ kancelárie všeobecného súdu (directeur du greffe du tribunal judiciaire);

b) predseda notárskej komory (président de la chambre des notaires) alebo v prípade jeho neprítomnosti či zaneprázdnenosti jeho zástupca vymenovaný spomedzi členov komory v prípade návrhu na vyhlásenie notárskej verejnej listiny za vykonateľnú.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

– vo Francúzsku:

a) odvolací súd (cour d'appel), ak ide o rozhodnutie, ktorým sa návrhu vyhovuje;

b) predseda všeobecného súdu (président du tribunal judiciaire), ak ide o rozhodnutie, ktorým sa návrh zamieta.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- vo Francúzsku, odvolanie v rámci kasácie.

Posledná aktualizácia: 10/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.