Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

v Grécku: článok 40 Občianskeho súdneho poriadku (Κώδιкαс Πоλιτιкής Διкоυоμίας)

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

v Grécku, Movoμελές Πρωτоδιкείо.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

v Grécku, Eφετείо.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

v Grécku, odvolanie v rámci kasácie.

Posledná aktualizácia: 21/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.