Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

V Maďarsku: článok 57 zákonného dekrétu č. 13 z roku 1979 o medzinárodnom súkromnom práve (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

– v Maďarsku okresný súd činný v sídle príslušného krajského súdu (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) a v Budapešti Ústredný obvodný súd v Bude (Budai Központi Kerületi Bíróság).

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

V Maďarsku krajské súdy (törvényszék), v Budapešti Krajský súd hlavného mesta (Fővárosi Törvényszék).

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

V Maďarsku žiadosť o preskúmanie (felülvizsgálati kérelem).

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.