Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Írsko

Autor obsahu
Írsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Írsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- v Írsku: kritériá, podľa ktorých sa právomoc založí na doručení písomnosti, ktorou sa začína konanie, odporcovi počas jeho dočasnej prítomnosti v Írsku.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

- v Írsku, the High Court.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

- v Írsku, the High Court.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- v Írsku, odvolanie v právnej otázke na the Supreme Court.

Posledná aktualizácia: 11/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.