Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- v Lotyšsku: oddiel 27 a odseky 3, 5, 6 a 9 oddielu 28 o občianskoprávnom konaní (Civilprocesa likums).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

- v Lotyšsku‚ rajona (pilsētas) tiesa.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

- v Lotyšsku‚ Apgabaltiesa.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- v Lotyšsku, odvolanie‚ Augstākā tiesa.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.