Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Litva

Autor obsahu
Litva

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- v Litve: článok 31 Občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

- v Litve‚ Lietuvos apeliacinis teismas.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

- v Litve‚ Lietuvos apeliacinis teismas.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- v Litve, je to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.