Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Malta

Autor obsahu
Malta

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

– na Malte: články 742, 743 a 744 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) – kapitola 12 a článok 549 obchodného zákoníka (Kodiċi tal-kummerċ) – kapitola 13.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

– na Malte: prvá komora občianskeho súdu (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) alebo zmierovací súd pre Gozo v rámci svojej vyššej príslušnosti (Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) alebo v prípade rozhodnutí vo veci vyživovacej povinnosti súdny tajomník (Reġistratur tal-Qorti) u ministra spravodlivosti (Ministru responsabbli għall-Ġustizzja).

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

– Odvolací súd v súlade s postupom pre odvolania stanoveným v zákonníku o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) – kapitola 12.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

– na Malte neexistujú ďalšie opravné prostriedky pred inými súdmi;

– v prípade rozhodnutí vo veci vyživovacej povinnosti odvolací súd v súlade s postupom pre odvolania stanoveným v zákoníku o sústave súdov a občianskom súdnom poriadku (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) – kapitola 12.

Posledná aktualizácia: 27/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.