Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

Pravidlá pre určenie vnútroštátnej právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 nariadenia sú tieto:

V Rumunsku: články 1066 až 1082 v rámci hlavy I „Medzinárodná právomoc rumunských súdov“ v knihe VII „Medzinárodné občianskoprávne konanie“ zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

V Rumunsku „súd“ (tribunalul) (§ I2 článok1 ods. 1 zákona č. 191/2007, ktorým sa schvaľuje mimoriadne nariadenie vlády č. 119/2006 o opatreniach potrebných na uplatňovanie niektorých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ v znení zmien podľa článku 95 ods. 1, článku 1099 a článku 1103 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

V Rumunsku: odvolací súd (Curtea de apel) (článok 96 ods. 2 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku).

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

Dovolanie (recursul) (článok 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

Posledná aktualizácia: 02/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.