Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I


*povinný údaj

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

Pravidlá pre určenie vnútroštátnej právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 nariadenia sú tieto:

V Rumunsku: články 1066 až 1082 v rámci hlavy I „Medzinárodná právomoc rumunských súdov“ v knihe VII „Medzinárodné občianskoprávne konanie“ zákona č. 134/2010 o Občianskom súdnom poriadku

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

– v Rumunsku „tribunál“ (tribunalul) (článok 1 ods. 1 článku I ods. 2 zákona č. 191/2007, ktorým sa schvaľuje mimoriadne nariadenie vlády č. 119/2006 o určitých opatreniach potrebných na vykonávanie určitých nariadení Spoločenstva odo dňa pristúpenia Rumunska k EÚ v znení následných zmien; článok 95 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

V Rumunsku: odvolací súd (Curtea de apel) (článok 96 ods. 2 zákona č. 134/2010 o občianskom súdnom poriadku).

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

Dovolanie (recursul) (článok 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku)

Posledná aktualizácia: 14/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.