Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- na Slovensku: články 37 až 37e zákona č. 97/1963 o súkromnom medzinárodnom práve a súvisiacich procesných predpisoch.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

okresný súd, Mestský súd Bratislava III, Mestský súd Bratislava IV a Mestský súd Košice

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

okresný súd, vrátane mestských súdov.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

Dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Dovolanie sa podáva prostredníctvom okresného súdu, proti rozhodnutiu ktorého dovolanie smeruje.

Posledná aktualizácia: 09/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.