Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- v Slovinsku: článok 48 ods. 2 zákona o medzinárodnom súkromnom práve a konaní Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku v súvislosti s článkom 47 ods. 2 zákona o občianskoprávnom konaní Zakon o pravdnem postopku a článok 58 ods. 1 zákona o medzinárodnom súkromnom práve a konaní Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku v súvislosti s článkom 57 ods. 1 a článku 47 ods. 2 zákona o občianskoprávnom konaní Zakon o pravdnem postopku.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

- v Slovinsku, je to, okrožno sodišče.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

- v Slovinsku, je to, okrožno sodišče.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- v Slovinsku odvolaním sa na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Posledná aktualizácia: 12/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.