Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

– vo Švédsku: kapitola 10 § 3 ods. 1 prvá veta súdneho poriadku (rättegångsbalken).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

– okresný súd (tingsrätt).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

– okresný súd, odvolací súd (hovrätt) alebo Najvyšší súd (Högsta domstolen).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

– okresný súd, odvolací súd alebo Najvyšší súd.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.