Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Jih ni.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

– v Belgiji: sodišče prve stopnje (tribunal de première instance).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

– v Belgiji:

a) pravno sredstvo toženca: tribunal de première instance oziroma rechtbank van eerste aanleg oziroma erstinstanzliches Gericht;

b) pravno sredstvo vložnika: pritožbeno sodišče (cour d'appel oziroma hof van beroep).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.

– v Belgiji: kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 17/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.