Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Jih ni.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Sodišče prve stopnje (Tribunal de première instance).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

— Za pravna sredstva tožene stranke: sodišče prve stopnje (Tribunal de première instance).

— Za pravna sredstva tožeče stranke: višje sodišče (Cour d'appel).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 02/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.