Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Ciper

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– na Cipru: člen 21(2) zakona o sodiščih (Zakon št. 14 iz leta 1960), kakor je bil spremenjen.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– na Cipru: okrožno sodišče (Eparchiakó Dikastírio) ali v primeru sodbe v zvezi s preživninskimi obveznostmi družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– na Cipru: okrožno sodišče (Eparchiakó Dikastírio) ali v primeru sodbe v zvezi s preživninskimi obveznostmi družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– na Cipru se pritožbe lahko vložijo pri upravnem sodišču (Dioikitikó Dikastírio).

Zadnja posodobitev: 08/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.