Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Franciji: člena 14 in 15 Civilnega zakonika (Code civil).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– V Franciji:

(a) direktor tajništva (directeur de greffe) splošnega sodišča (tribunal judiciaire);

(b) predsednik notarske zbornice oziroma v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti njegov namestnik, imenovan izmed članov zbornice, kadar se zahteva nanaša na notarsko listino.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– V Franciji:

(a) pritožbeno sodišče (cour d’appel) za odločbe, s katerimi se zahtevi ugodi;

(b) predsednik splošnega sodišča (tribunal judiciaire) za odločbe, s katerimi se vloga zavrne.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Franciji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 10/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.