Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Latvija

Vsebino zagotavlja
Latvija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Latviji: oddelek 27 in odstavki 3, 5, 6 in 9 oddelka 28 Zakona o pravdnem postopku (Civilprocesa likums).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Latviji, rajona (pilsētas) tiesa.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Latviji, Apgabaltiesa.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Latviji, pravno sredstvo na Augstākā tiesa.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.