Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 44/2001

Allmän information

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område gäller mellan alla EU-länder, även Danmark, som har ingått en parallellöverenskommelse om förordning 44/2001 med EU (avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område). Överenskommelsen trädde i kraft den 1 juli 2007.

En dom som meddelats i ett medlemsland ska erkännas i övriga medlemsländer utan att något särskilt förfarande behöver användas.

En dom som har meddelats i ett medlemsland och som är verkställbar i det landet ska verkställas i ett annat medlemsland sedan domen, på ansökan av någon part, har förklarats vara verkställbar där. Ansökan ska lämnas till den domstol eller behöriga myndighet som landet har anmält enligt artikel 39 i förordningen. En ansökan om ändring av verkställbarhetsbeslutet ska lämnas till den domstol som medlemslandet har anmält enligt artiklarna 43.2 och 44 i förordningen.

Den 10 januari 2015 ersattes förordning (EG) nr 44/2001 av förordning (EU) nr 1215/2012 (Bryssel I-förordningen (omarbetning)). Den nya förordningen ska endast tillämpas på nya rättsliga förfaranden, officiella handlingar och förlikningar från och med den 10 januari 2015. Förordning (EG) nr 44/2001 fortsätter att vara tillämplig på rättsliga förfaranden, officiella handlingar och förlikningar från tiden före den 10 januari 2015 och som faller inom den förordningens tillämpningsområde.

Förordning nr 1215/2012 är tillämplig i Danmark enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. De nödvändiga lagändringarna i Danmark trädde i kraft den 1 juni 2013.

Förordningen innehåller två intygsformulär.

Medlemsländernas underrättelser enligt artiklarna 75 och 76 i förordning nr 1215/2012 finns på Bryssel I-förordningens webbplats.

På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formulären.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

Länkar

Praktisk vägledning - Domstols behörighet och tillämplig lag för internationella konsumentavtal

Praktisk vägledning - Domstols behörighet och tillämplig lag i internationella tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare

ARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt
Senaste uppdatering: 18/03/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.