Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

Inga

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

distriktsdomstolen (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

- om svaranden överklagar: distriktsdomstolen

- om sökanden överklagar: appellationsdomstolen (cour d'appel / hof van beroep)

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

kassationsbesvär (pourvoi en cassation / cassatieberoep).

Senaste uppdatering: 02/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.