Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

De bulgariska domstolarna och övriga berörda myndigheter har internationell behörighet när käranden eller sökanden är bulgarisk medborgare eller en juridisk person som är registrerad i Republiken Bulgarien (artikel 4.1 2 k i lagen om internationell privaträtt).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

En ansökan om verkställighetsförklaring avseende en dom eller annat avgörande som meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska göras till regiondomstolen (okrazjen sad) (artikel 623.1 i civilprocesslagen).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Ansökan om ändring kan göras till appellationsdomstolen i Sofia (artikel 623.6 första ledet i civilprocesslagen).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Avgörandet i appellationsdomstolen i Sofia kan överklagas till Högsta kassationsdomstolen (artikel 623.6 andra ledet i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 26/11/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.