Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

Artikel 54 i lagen om lagen om lösning av lagkonflikter med andra länders förordningar i samband med vissa förbindelser (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima);

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

Distriktsdomstolar (općinski sudovi; sing. općinski sud) i tvistemål och distriktsdomstolen för tvistemål i Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu) samt handelsdomstolar (trgovački sudovi; sing. trgovački sud) i handelsmål.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

I tvistemål riktas överklaganden till behöriga regiondomstolar (županijski sudovi, sing. županijski sud) via behöriga distriktsdomstolar, medan överklaganden i handelsmål riktas till Kroatiens handelsöverdomstol (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) via behöriga handelsdomstolar.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Överklaganden riktas till Kroatiens högsta domstol (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Senaste uppdatering: 14/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.