Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

I Tjeckien: § 86 i lag nr 99/1963, Civilprocesslagen (občanský soudní řád), i dess ändrade lydelse.

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

I Tjeckien vid distriktsdomstolen (okresní soud).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

I Tjeckien vid distriktsdomstolen (okresní soud).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

I Tjeckien genom begäran om omprövning (dovolání), hävningstalan (žaloba pro zmatečnost) och förnyad rättegång (žaloba na obnovu řízení).

Senaste uppdatering: 14/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.