Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Finland

Innehåll inlagt av
Finland

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

- I Finland: 10 kap. 18 § 1 mom. första och andra punkten i rättegångsbalken.

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

- I Finland, tingsrätten.

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

- I Finland: hovrätten.

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

- I Finland, genom besvär hos högsta domstolen.

Senaste uppdatering: 19/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.