Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Frankrike

Innehåll inlagt av
Frankrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

- I Frankrike: artiklarna 14 och 15 i civillagen (Code civil).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

– I Frankrike:

a) Chefen för distriktdomstolens (tribunal judiciaire) kansli

b) Ordföranden för notariekammaren eller, om ordföranden är frånvarande eller har förhinder, dennes ersättare bland kammarens medlemmar, om ansökan syftar till att en officiell handling som upprättats inför notarie ska förklaras verkställbar.

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

– I Frankrike:

a) Appellationsdomstolen (cour d’appel) när det gäller beslut om att bevilja ansökan

b) Distriktsomstolens ordförande när det gäller beslut om avslag på ansökan.

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

- I Frankrike, genom kassationsbesvär.

Senaste uppdatering: 10/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.