Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Ungern

Innehåll inlagt av
Ungern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

I Ungern: § 57 i lagdekret nr 13 från 1979 om internationell privaträtt (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

I Ungern, den distriktsdomstol som verkar där den behöriga regionala domstolen har sitt säte (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) och, i Budapest, den centrala distriktsdomstolen i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

I Ungern, de regionala domstolarna (törvényszék) och, i Budapest, den regionala domstolen för huvudstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

I Ungern: en begäran om förnyad prövning (felülvizsgálati kérelem).

Senaste uppdatering: 02/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.