Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

- i Litauen: artikel 31 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

- i Litauen: Lietuvos apeliacinis teismas.

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

- i Litauen: Lietuvos apeliacinis teismas.

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

- i Litauen genom överklagande hos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.