Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Malta

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

– På Malta: Artiklarna 742, 743 och 744 i lagen om organisation och civilprocess – kap.12 (Code of Organisation and Civil Procedure) och artikel 549 i handelslagen – kap.13 (Commercial Code).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

– På Malta: First Hall of the Civil Court, Gozo Court of Magistrates in its superior jurisdiction eller, när det gäller beslut om underhållsskyldighet, Court Registrar efter framställan från justitieministern.

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

– Appellationsdomsolen (Court of Appeal) enligt det överklagandeförfarande som föreskrivs i lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) – kap.12.

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

På Malta kan vidare talan i princip inte föras vid någon annan domstol. För domar om underhållsskyldighet: Appellationsdomstolen (Court of Appeal) enligt det överklagandeförfarande som föreskrivs i lagen om organisation och civilprocess (Code of Organisation and Civil Procedure) – kap.12.

Senaste uppdatering: 27/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.