Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

De nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2 i förordningen är följande:

I Rumänien: artiklarna 1066 till 1082 under avdelning I om rumänska domstolars internationella behörighet i bok VII om internationella civilrättsliga förfaranden i lag nr 134/2010 om civilprocessordningen

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

- I Rumänien, ”tribunalen” (tribunal) (artikel 1.1 i artikel I/2 i lag nr 191/2007 om godkännande av det brådskande regeringsdekretet nr 119/2006 om åtgärder nödvändiga för att genomföra vissa gemenskapsförordningar från och med dagen för Rumäniens anslutning till, i ändrad lydelse, (artikel 95.1 i civilprocessordningen)

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

En ”appellationsdomstol” (Curtea de apel) (artikel 96.2 i lag 134/2010 om civilprocesslagen).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Överklagande (artikel 97.1 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 14/02/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.