Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

De nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2 i förordningen är följande:

I Rumänien: artiklarna 1066 till 1082 under avdelning I om rumänska domstolars internationella behörighet i bok VII om internationella civilrättsliga förfaranden i lag nr 134/2010 om civilprocessordningen

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

- I Rumänien, en ”tribunal” (tribunal) (artikel 1.1 i artikel I2 i lag nr 191/2007 om godkännande av det brådskande regeringsdekretet nr 119/2006 om åtgärder nödvändiga för att genomföra vissa gemenskapsförordningar från och med dagen för Rumäniens anslutning till, i ändrad lydelse, Artiklarna 95.1, 1099 och 1103.1 i civilprocessordningen)

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

En ”appellationsdomstol” (Curtea de apel) (artikel 96.2 i lag 134/2010 om civilprocesslagen).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Överklagande (artikel 97.1 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 02/08/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.