Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Rumänien

Innehåll inlagt av
Rumänien

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Rumänien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

De nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2 i förordningen är följande:

I Rumänien: artiklarna 1066 till 1082 under avdelning I om rumänska domstolars internationella behörighet i bok VII om internationella civilrättsliga förfaranden i lag nr 134/2010 om civilprocessordningen

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

- I Rumänien, en ”tribunal” (tribunal) (artikel 1.1 i artikel I2 i lag nr 191/2007 om godkännande av det brådskande regeringsdekretet nr 119/2006 om åtgärder nödvändiga för att genomföra vissa gemenskapsförordningar från och med dagen för Rumäniens anslutning till, i ändrad lydelse, Artiklarna 95.1, 1099 och 1103.1 i civilprocessordningen)

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

En ”appellationsdomstol” (Curtea de apel) (artikel 96.2 i lag 134/2010 om civilprocesslagen).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

Överklagande (artikel 97.1 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 08/02/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.