Doručování písemností (přepracované znění) formuláře

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2020/1784

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) je zlepšit a urychlit doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy. Nařízení od 1. července 2022 nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 1393/2007.

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 37 nařízení (EU) 2020/1784)).

Nařízení se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie včetně Dánska, které potvrdilo svůj záměr provést obsah nařízení prohlášením založeným na paralelní dohodě uzavřené s Evropským společenstvím.

Nařízení stanoví různé způsoby zasílání a doručování písemností: zasílání prostřednictvím odesílajících a přijímajících subjektů, zasílání konzulární nebo diplomatickou cestou, doručování prostřednictvím poštovních služeb, elektronické doručování a přímé doručování.

Nařízení stanoví dvanáct formulářů.

Další informace: Doručování písemností

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropského soudního atlasu. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Formuláře pro doručování písemností.

Poslední aktualizace: 20/01/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.