Έντυπα επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων (αναδιατύπωση)

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό 2020/1784.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/1784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (αναδιατύπωση) αποσκοπεί στην καλύτερη και ταχύτερη διαβίβαση, μεταξύ των κρατών μελών, των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Ο κανονισμός αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Ωστόσο, το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ ως υποχρεωτικό μέσο επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτημάτων, εντύπων και άλλων κοινοποιήσεων θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις από την 1η Μαΐου 2025 [πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο των τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που προβλέπεται στο άρθρο 25 [για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1784)].

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, η οποία με δήλωσή της επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να θέσει σε εφαρμογή το περιεχόμενο του κανονισμού, βάσει παράλληλης συμφωνίας που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Ο κανονισμός προβλέπει διάφορους τρόπους διαβίβασης και επίδοσης ή κοινοποίησης πράξεων: διαβίβαση μέσω υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής, διαβίβαση διά της προξενικής ή διπλωματικής οδού, επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς, ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση και απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση.

Ο κανονισμός προβλέπει δώδεκα έντυπα.

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.

Μεταβείτε στα έντυπα επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.