Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona) – formularze

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia 2020/1784

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (doręczanie dokumentów) (wersja przekształcona) ma na celu poprawę i przyspieszenie przepływu między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w ramach procedury doręczania. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 1 lipca 2022 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 37 rozporządzenia (UE) 2020/1784).

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Danii, która potwierdziła zamiar wdrażania jego przepisów w deklaracji sporządzonej w oparciu o porozumienie równoległe zawarte ze Wspólnotą Europejską.

Rozporządzenie przewiduje różne sposoby przekazywania i doręczania dokumentów: przekazywanie przez jednostki przekazujące i organy przyjmujące, przekazywanie drogą dyplomatyczną lub konsularną, doręczanie drogą pocztową i doręczanie bezpośrednie.

W rozporządzeniu przewidziano dwanaście formularzy.

Dodatkowe informacje: Doręczanie dokumentów

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Przejdź do formularzy „Doręczeń dokumentów”.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2022

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.