Tlačivá týkajúce sa doručovania písomností (prepracované znenie)

Informácie o konkrétnej krajine a online tlačivá k nariadeniu 2020/1784.

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (prepracované znenie) je zlepšiť a urýchliť doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach určených na doručovanie medzi členskými štátmi. Uvedeným nariadením sa od 1. júla 2022 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007.

Decentralizovaný informačný systém ako povinný komunikačný prostriedok, ktorý sa má používať na odosielanie a prijímanie žiadostí, tlačív a inej komunikácie, sa však začne uplatňovať až od 1. mája 2025 [prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného v článku 25 – ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 37 nariadenia (EÚ) 2020/1784].

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie vrátane Dánska, ktoré potvrdilo svoj zámer vykonávať obsah nariadenia prostredníctvom vyhlásenia založeného na paralelnej dohode uzavretej s Európskym spoločenstvom.

Nariadením sa stanovujú rôzne spôsoby odosielania a doručovania písomností: odosielanie prostredníctvom odosielajúcich a prijímajúcich orgánov, odosielanie konzulárnymi alebo diplomatickými kanálmi, doručovanie poštovými službami, elektronické doručovanie a priame doručovanie.

V nariadení sa stanovuje 12 tlačív.

Doplňujúce informácie: Doručovanie právnych dokumentov

Vyplnené tlačivá by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené tlačivá.

Prejdite na formuláre týkajúce sa doručovania písomností.

Posledná aktualizácia: 20/01/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.