Formulär för delgivning av handlingar (omarbetning)

Nationell information och webbformulär för förordning (EU) 2020/1784

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/1784om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) syftar till att förbättra och påskynda översändandet av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur för delgivning mellan medlemsstaterna. Förordningen ersätter rådets förordning (EG) nr 1393/2007 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet, som är en obligatoriskt kommunikationsmetod som ska användas för överföring och mottagande av begäranden, formulär och annan kommunikation, kommer dock att börja tillämpas först från och med den 1 maj 2025 (den första dagen i den månad som följer på perioden på tre år efter dagen för ikraftträdandet av den genomförandeakt som avses i artikel 25 (för närmare uppgifter se artikel 37 i förordning (EU) 2020/1784).

Förordningen är tillämplig mellan alla EU:s medlemsstater, inklusive Danmark, som har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningens innehåll genom en förklaring grundad på ett parallellt avtal som ingåtts med Europeiska gemenskapen.

I förordningen föreskrivs olika sätt att översända och delge handlingar: översändande via sändande och mottagande organ, översändande på konsulär eller diplomatisk väg, delgivning genom posttjänster, elektronisk delgivning och direkt delgivning.

Förordningen innehåller tolv formulär.

Ytterligare information: Delgivning av handlingar

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Gå till formulären för delgivning av handlingar.

Senaste uppdatering: 01/07/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.